Význam súry Al-Kawthar v Koráne
Autor: Robert M. Kerr | Publikováno: 17.03.2022 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
Na základe tohto veľmi krátkeho úseku textu, jedného z mnohých s celkom odlišným pôvodom, ktoré boli neskôr zostavené do knihy v súčasnosti známej ako „Korán“, sa dajú demonštrovať takmer všetky princípy a metódy historicko-kritického výkladu textu. Moslimovia ho bežne chápu tak, že tri verše súry 108 sú narážkou na udalosť v živote Mohameda, ktorý je teda považovaný za adresáta tohto naliehavého zjavenia. Ten, „kto nenávidí ťa“ (šániˈaka), spomínaný vo verši tri, je z tohto pohľadu jeho protivník, ktorého Boh očividne preklial. Ale prejdime si teraz túto súru verš po verši, aby sme si ukázali niektoré textové a výkladové problémy celej svätej knihy islamu a aby sme ponúkli možné vysvetlenia: obvyklé súčasné preklady sa často zakladajú v podstate na výkladovom chápaní klasickej (sekundárnej) islamskej kultúry komentárov, a preto sú ako také len špekuláciami či príkladmi na objasnenie.

Najkratšia súra Koránu je súra 108. Znie:
bi-smi lláhi r-rahmáni r-rahími (V mene Boha milostivého, milosrdného)
ˈinná ˈaʿṭaynáka l-kawtara (Hojnosti dali sme ti veru plnou mierou)
fa-ṣalli li-rabbika wa-nhar (modli sa preto ku svojmu Pánovi a prinášaj mu obetu)
‘inná šániˈaka huwa l-ˈabtaru (Veď ten, kto ťa nenávidí, bez mužských potomkov je veru!)
 
Na základe tohto veľmi krátkeho úseku textu, jedného z mnohých s celkom odlišným pôvodom, ktoré boli neskôr zostavené do knihy v súčasnosti známej ako „Korán“, sa dajú demonštrovať takmer všetky princípy a metódy historicko-kritického výkladu textu. Moslimovia ho bežne chápu tak, že tri verše súry 108 sú narážkou na udalosť v živote Mohameda, ktorý je teda považovaný za adresáta tohto naliehavého zjavenia. Ten, „kto nenávidí ťa“ (šániˈaka), spomínaný vo verši tri, je z tohto pohľadu jeho protivník, ktorého Boh očividne preklial. Ale prejdime si teraz túto súru verš po verši, aby sme si ukázali niektoré textové a výkladové problémy celej svätej knihy islamu a aby sme ponúkli možné vysvetlenia: obvyklé súčasné preklady sa často zakladajú v podstate na výkladovom chápaní klasickej (sekundárnej) islamskej kultúry komentárov, a preto sú ako také len špekuláciami či príkladmi na objasnenie.
 
 
V prvom rade, o úvodnej formule, basmala, ktorá sa v Koráne, s výnimkou prvej súry, nepovažuje za verš, sa dá povedať veľa. Pre moslimov je kontroverzné, či táto formula patrí do zjaveného textu všetkých súr, alebo či je úvodnou formulou neskôr považovanou za nevyhnutnú, teda či je neskorším redakčným dodatkom. Bismi, doslova „v mene“, na tomto mieste ako in nomine Dei, je široko rozšírená formula a vôbec nie je špecificky islamská. Dve okrasné prídavné mená nasledujúce po mene boha „Alláha“ sú tiež predislamské a majú kresťanský a židovský (Ha-rachaman) pôvod. Ale pokiaľ ide o samotné meno boha Alláha, nemalo by sa prekladať ako „boh“, napriek častej námietke, že moslimovia, Židia a kresťania veria v jedného, rovnakého boha. Ale to je zjavný logický omyl: etymologický vzťah neznamená, že spoločný výraz označuje rovnakú entitu.
 
V prvých dvoch veršoch sú podľa tradičného islamského výkladu oslovovanej osobe pripomenuté výhody (verš 1) poskytnuté Alláhom a z toho vyplývajúce povinnosti (verš 2). Takmer všetky nemoslimské vysvetlenia sa nekriticky riadia týmto všeobecne uznávaným výkladom. Všade, kde sa to dá, sa základná výkladová metóda snaží vidieť vo vetách Koránu narážku na hypotetickú osobu zakladateľa islamu, teda Mohameda, a údajné udalosti v jeho živote v zmysle „okolností zjavenia“ (asbáb an-nuzúl). Inými slovami, ľudia si začali sekundárne vysvetľovať text Koránu prostredníctvom prorokovho životopisu.
 
Hoci toto chápanie uvedených veršov sa postupne stalo všeobecne prijímaným, v konečnom dôsledku sa zakladá na nepodložených domnienkach, keďže tri kľúčové slová, na ktorých sa tento výklad zakladá, teda al-kawthar (zvyčajne „plnosť“), nhar (zvyčajne rozkazovací spôsob „obetovať“) a al-abtar (zvyčajne doslova „odrezať“) sa v Koráne nachádzajú len v tejto kapitole (takzvané hapax legomena). Ich skutočný význam je preto ťažké určiť; a v literatúre komentárov sa nachádzajú rôzne vysvetlenia, väčšinou bez lingvistickej podpory. Kawthar vo verši 1 sa vykladá buď ako „hojnosť“ alebo ako vlastné meno. V prvom prípade – podľa moslimskej tradície tento pojem zahrňuje všetky božské výhody, ale najmä zjavenia tvoriace Korán – by toto slovo malo nezvyčajnú lingvistickú podobu, lebo v arabčine je to podstatné meno kathír, ktoré je v Koráne, mimochodom, dobre doložené.
 
Tu však dvojhláska „aw“ zostáva bez akéhokoľvek presvedčivého vysvetlenia. Druhý výklad sa riadi „osvedčeným“ spôsobom vysvetľovania: „ak neviete pochopiť alebo si vysvetliť slovo, musí to byť vlastné meno.“ Podľa tohto vysvetlenia, ktorému sa venuje veľa pozornosti, najmä v rôznych hadísoch, čiže neskorších výrokoch prisudzovaných Mohamedovi, sa to slovo chápe ako názov jednej z rajských riek alebo jej zdroja, ku ktorému budú veriaci moslimovia vedení v Súdny deň. Posledné nezvyčajné arabské slovo je al-abtar, doslova niečo ako „odrezať“, čiže buď od Alláhovej milosti alebo od potomkov (teda vykastrovaný, alebo doslova „bez penisu“). Ako treba chápať „obetovanie“ (nhar) vo svetle islamskej ortopraxie (správneho správania – pozn. prekl.) zostáva nejasné.
 
Vzhľadom k tomu, že ortografia raného Koránu nepoužívala diakritické znamienka na odlišovanie konsonant – tie vznikli neskôr – ďalším krokom, hoci podľa niektorých ľudí kontroverzným, môže byť pokúsiť sa čítať jednotlivé písmená bez alebo s iným znamienkom. Na tomto mieste nemôžem podrobne prebrať mnoho „lingvisticko-alchymistických“ detailov nutných pre niečo také, ako je posunutie alebo prečítanie bodiek a výmena hlások (taktiež pridaných neskôr).
 
1) Kawthar by potom bolo slovo prepožičané z aramejčiny, kuttárá (konsonantné kwtr, čiže podľa arabskej podoby dosvedčenej na tomto mieste) s významom „trvanie, stálosť, vytrvalosť.“
 
2) Nahara sa číta ako sýrske ngar ( v arabskom písme – obidve majú rovnakú konsonantnú kostru [rasm], teda „byť vytrvalý, stálosť) 
 
3) Abtar je bez diakritických znamienok identické s (abtar), pravdepodobne z aramejského koreňa často používaného v Koráne s významom „úplne rozdrvený, zničený, zruinovaný“; alebo arabská podoba tohto koreňa tbr, vyzerajúca rovnako bez bodiek.
 
Týmto komparatívnym lingvistickým prístupom, bežným vo filológii a najmä v biblických štúdiách, sa vyhneme inak nepotvrdeným lexémam (základným formálno-významovým lexikálnym jednotkám slovnej zásoby, zahrňujúcich pri ohybných slovných druhoch súbor všetkých slovných tvarov – pozn. prekl.) – vplyv sýrsko-aramejskej slovnej zásoby, najmä vo sfére náboženských pojmov v Koráne, je dobre známy. Výsledný text znie:
1. Pevnosť sme ti dali!
2. Modli sa preto vytrvalo ku svojmu Pánovi!
3. Veď ten, kto ťa nenávidí (diabol), zničený bude veru!
Prvé slovo tretieho verša by sa dalo čítať aj ako anna a nie ako inna, „že ten, kto nenávidí ťa, bude zničený“.
 
Ak pracujeme s metódami, ktoré sú v koránových štúdiách kontroverznejšie, no osvedčené v textovej kritike, text sa stane, ako vidíme v tomto prípade, zrozumiteľnejším. Aby sme sa vyhli obvineniu, že sme si vymysleli výklad textu, alebo že sme ho tomu textu prisúdili, treba na tomto mieste povedať, že slová vypožičané zo sýrskej aramejčiny sú v Koráne všadeprítomné: napokon, aramejčina bola spolu s gréčtinou kultúrnym jazykom Arabov v neskorom staroveku (ako latinčina počas stredoveku v Európe). A text je teraz lepší tak z gramatického hľadiska, ako aj z hľadiska obsahu. Hlavnou myšlienkou tejto súry je vytrvalosť v modlitbe, spolu s dôverou v Boha, čo je často sa opakujúci motív v Koráne, pre ktorý sa najčastejšie používa arabské sloveso sabara (podľa podstatného mena sabr), „trpezlivo vytrvať, vytrvať, pretrvávať“. Napríklad:
 
2:45 – wa-staʿínú bi-ṣ-ṣabri wa-ṣ-ṣaláti wa- ˈinnahá la-kabíratun ˈillá ʿalá l-ḫášiʿína (Hľadajte pomoc v trpezlivosti a v modlitbe! To vec je veru veľmi ťažká, okrem pre pokorných [voči Alláhovi])
 
2:153 – já-ˈajjuhá llaḏína ˈámanú ṣ bi-ṣ-ṣabri wa- ṣ-ṣaláti ˈinna lláha maʿa ṣ-ṣábirína (Vy, ktorí veríte, hľadajte pomoc v trpezlivosti a v modlitbe, veď Boh je veru s trpezlivými.)
 
3:200 – já-ˈajjuhá llaḏína ˈámanú ˈámanú ṣbirú wa- ṣábirú wa-rábiṭú wa-ttaqú lláha laʿallakum tufliḥúna (Vy, ktorí veríte! Buďte neochvejní a povzbudzujte sa k neochvejnosti! Buďte pevní a bojte sa Boha – snáď budete blažení!)
 
A samozrejme, takéto čítanie bude dávať zmysel ľuďom oboznámeným s Bibliou, napr. „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.“ (Prvý list Petrov 5:8-9).
 
Tento výklad súry 108 zapadá do korpusu koránových textov oveľa lepšie; alebo skôr sa dá zmysluplne zasadiť do kontextu, vďaka čomu už nebude nezrozumiteľnou zvláštnosťou.
 

Překlad Islamoklast, převzato z islamoklast.blogspot.com

Prosím podpořte náš projekt!
Milí čtenáři, dlouhodobě je velkým problémem ekonomická neudržitelnost provozu našeho webu, kdy nás bojkotují vyhledávače i reklamní společnosti, čili příjmy jsou nízké a zdaleka nepokryjí náklady. Proto provoz našeho webu je možný hlavně díky obětavým dárcům, proto prosím podpořte provoz našeho unikátního webu.
 
Jak nám můžete pomoci?
Sdílejte naše články.
 
Nebo finančním darem:
Číslo účtu: 209672916 / 0600, Moneta Money Bank, Variabilní symbol: 001
IBAN: CZ90 0600 0000 0002 0967 2916
BIC (SWIFT): AGBACZPP
 
Případně kupte knihy (o imigraci a islámu) v našem e-shopu a šiřte je mezi přáteli: www.lukaslhotan.cz